Hela världen till hela Nacka i september 2019

Wall Street Nacka 2019 är en internationell muralmålningsfestival som bjuder in
konstnärer och kreatörer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga
rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri.

Ledord och själ

För att göra det lättare att förstå sammanhanget och poängen med festivalen, har vi tagit fram några ord som ledstjärnor, så att muralmålningar grundar sig efter en gemensam sammanhållande idé. Wall Street Nacka står för något hoppfullt, modigt, innerligt och mästerligt. Hoppfulla historier - lyhört och ödmjukt berättade med medvetenhet, mod, innerlighet och mästerlighet. Varje konstverk ska också ta hänsyn till platsens själ, karaktärsdrag och kvaliteter.

Vilka områden i Nacka gäller det?

Festivalen inkluderar hela Nacka. Hela världen kommer till hela Nacka! Vi kommer få se nya konstverk växa fram både inom det område som skall bli Nacka stad (västra Sicklaön), i Nackas olika lokala centrum, och även på andra mer lokala platser i övriga Nacka.

Vad är syftet med festivalen?

  • Få fram offentliga konstverk i hela Nacka av högsta kvalitet på platser där det behövs och bidrar till förbättrade utemiljöer.
  • Öka tryggheten, trivseln och säkerheten i den offentliga miljön.
  • Stärka Nacka som kulturstad. Bidra till utvecklingen av hela Nacka och stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att bo på och besöka genom att öka antalet goda gestaltade livsmiljöer.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att investera och driva företag i.
  • Förtydliga och illustrera själen och identiteten på olika platser.

Hur många muraler kan det bli totalt?

År 2019 kommer vi få ca 20 konstverk fördelat över hela Nacka. I den långsiktiga planeringen finns tankar om att genomföra nästa festival år 2021, och sedan vartannat år fram till år 2030. Beslut om ytterligare festival görs efter analys och utvärdering av den inledande festivalen i år. Fram till år 2030, när nya Nacka stad ska stå klar, kommer vi förhoppningsvis ha fått mängder av nya konstverk genom Wall Street Nacka.

Hur hittar och väljs muralmålarna?

Genom vårt breda nätverk av aktörer över hela världen vaskar vi fram rätt konstnär för respektive vägg. Valet sker i dialog mellan fastighetsägare och kommunen. Ambitionen med Wall Street Nacka är att allt mer involvera nackaborna i val av platser och konstnärer. Årets festival går av stapeln snart, och där är det mesta därför redan klart. Nu söker vi framför allt förslag på konstnärer inför nästa festival till 2021. Många duktiga konstnärer är uppbokade flera år i förväg, så om det är någon speciell du skulle vilja se på plats framöver, är det nu dags att höra av dig med dina önskemål och tips!

Till årets festival tar vi fortfarande gärna emot förslag på det som vi kallar för ”minimuraler” som vi skapar på platser runt om i kommunen. Läs mer om det här på hemsidan här (länk). Tipsa gärna om både platser och konstnär du skulle vilja se göra en minimural.

Hur väljs platser för konstverken?

Platser för de konstverk som finansieras av externa partners väljs ut av aktuell fastighetsägare i dialog med kommunen. Målningar som ändrar fasadens uttryck behöver bygglov, medan t ex tunnlar och murar i betong oftast inte behöver bygglov. Bygglov är alltså ett kriterium. Det är också viktigt att det inte finns några planerade
underhållsarbeten inom överskådlig tid, för då behöver ju konstverket tas bort. Det spelar roll många människor som rör sig där, och hur mörk, ful och otrygg platsen. Det gäller att satsa på platser som verkligen behöver en förbättring. Om det redan finns el framdraget i närheten för ljussättning är det bra, liksom om vi inte behöver
stänga av eller leda om så mycket gång-, cykel- eller biltrafik. Det kan vara svårt och dyrt.

Hur kvalitetssäkrar ni muralmålningarna?

Samtliga tillkommande muralmålningar skall vara av hög kvalitet i genomförande och uttryck, och mästare från världen borgar för kvalitet. Kvalitet kommer också genom dialog med de som ska vistas och vara i närheten av verket, dvs boende, besökare, byggaktörer och andra aktörer som verkar i aktuellt område. Sommarjobbarna har t.ex i uppdrag att vaska fram ”platsens själ” i dialog med nackabor, som underlag för målningarna. Ett tydligt och förankrat syfte är kvalitet.

Varför heter festivalen Wall Street Nacka?

För att utmana våra invanda perspektiv, vill vi bjuda in hela världens mest intressanta muralmålare till Nacka, och då är det naturligt att använda engelska som språk. Festivalen handlar om gatukonst – om att skapa konstnärliga berättelser på en "wall" eller en "street". Kopplingen till börsmarknaden Wall Street i New York handlar om att vi lever i en föränderlig värld, där gamla och förlegade värderingar och prioriteringar är på väg att dö ut. Många har t.ex tröttnat på det spel som går ut på att "störst hög med pengar vinner". Allt fler ser och prioriterar nya värden av djupare mening och syfte. Wall Street Nacka sätter inte kommersiella vinstintressen i centrum, utan här är det de
kvalitativa konstnärliga berättelserna som är det värdefulla guldet. Wall Street Nacka - when art is the gold, är vår devis. Vi lyfter fram "purpose" före "profit". Vi gör det här för att människor som bor, verkar och besöker Nacka ska trivas, utvecklas och må bra. Detta förhållningssättet gäller inom ramen för Wall Street Nacka både kommunen och de privata byggaktörerna och fastighetsägarna.

Varför är det bara muralmålningar?

Wall Street Nacka 2019 är en muralmålningsfestival. Det är första gången vi gör detta, och i år är det fullt fokus på muralmålningar. Av erfarenhet vet vi att avgränsning och fokus skapar kvalitet, enkelhet och tydlighet. Wall Street Nacka är tänkt som en återkommande festival och vi hoppas kunna bredda festivalen och inkludera fler konstformer i framtiden. Många har t ex efterfrågat skulptur och musik.

Varför är näringslivet med och arrangerar festivalen?

Festivalen är den första stora muralmålningsfestivalen i Stockholmsområdet och är ett samarbete mellan Nacka kommun, nackaborna, fastighetsägare, byggaktörer och andra intressenter som tillsammans utvecklar Nacka. Festivalen är en del av Partnerskap Konsten att skapa stad som är den plattform för samspel kring konst och kultur med näringslivet som vi har i Nacka idag. Det är fler än Nacka som förstått vikten av att samarbeta med det lokala näringslivet för hållbarhet och förankring. Ett exempel från Göteborg är Kultur & Näringsliv och i Stockholmsregionen startades nyss Kreativ Arena med liknande inriktning.

Läs mer om Partnerskap Konsten att skapa stad här:www.nacka.se/partnerskap
Läs mer om Kultur & Näringsliv här:www.kulturnaringsliv.se
Läs mer om Kreativ Arena här: www.kreativarena.com

Är det politiken som bestämmer konstens innehåll?

Wall Street Nacka är muralmålningsfestival skapad för och tillsammans med medborgare, konstnärer och kreatörer för att ge liv till annars tråkiga, identitetslösa eller bortglömda platser. Den konstnärliga friheten är naturligtvis viktig, och ingen politiker varken vill eller kommer lägga sig i den enskilda konstnärens arbete. Varje konstnär får däremot ett underlag som ringar in ”platsens själ” och som speglas upp i konstverket på något sätt. Arbetet med att hitta och formulera "platsens själ" sker på olika sätt. Ett exempel är våra fantastiska sommarjobbare som i den här filmen beskriver bra vad det handlar om. (Klicka på gruppbilden i länken så startar filmen). www.wallstreetnacka.com/sommarjobbarna
Ett annat exempel är rapporten ”Identitet och program för stråk och platser” som tagits fram i samspel med Gehl arkitektbyrå. Läs mer här:www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/arkitektur-och-gestaltning/identitet-och-program-for-nacka-stad/
Syftet med arbeta med platsens själ på det här sättet är att skapa en fördjupning och ett förtydligande av platsens identitet som är äkta, unik och genuin. Vi tror på att ta tillvara på de värden och kvaliteter som finns på en plats. Det skapar hållbar skönhet, hopp, trovärdighet och innerlighet.